Concurs: “Les millors raons pel Sí a la República catalana”

NOIA-XARXES

República catalana?  digues la teva !

Us presentem un concurs de videos per a joves i molt joves: “Les millors raons pel Sí a la República catalana”

Participa-hi, digues la teva i guanya un iPad Air2. og

Bases del concurs

La Territorial del Fort Pienc de l’Assemblea Nacional Catalana (en endavant ANC) amb domicili al c/Marina, 325, 08025 Barcelona organitza el concurs de vídeos “Les millors raons pel Sí a la República catalana”

Els participants, han de complir amb les següents bases generals de participació:

Finalitat

La finalitat del concurs és trobar els millors vídeos creats i pensats per a joves amb temàtica pro independentista.

Condicions de participació

 • Els  participants poden ser una persona/grup de persones majors de 14 anys o una entitat o associació sense ànim de lucre.
 • En cas de ser menor d’edat, els  participants hauran d’aportar l’autorització del pare, de la mare o del tutor legal.
 • No podran participar en el concurs les persones que organitzin aquest concurs.
 • Els vídeos han de durar 45 segons com a màxim i en format horitzontal. Cal que siguin originals i inèdits. En el cas que hi apareguin persones, els participants hauran de comptar amb la seva autorització per a utilitzar la seva imatge, de conformitat amb la LO 1/1982. Formulari cessio de drets de imatge.
 • ATENCIÓ: En cap cas podran aparèixer en el vídeo menors d’edat.
 • La temàtica: “Les millors raons pel Sí a la República Catalana”.
 • El missatge del vídeo anirà dirigit a mobilitzar als joves d’entre 18 i 25 anys a participar al referèndum.
 • Qüestions com la quantitat de vídeos presentats, l’idioma, personatges, les tècniques i eines a utilitzar estan totalment obertes sempre que compleixin les condicions i continguts de les bases.

Criteris de valoració

Els membres del jurat valoraran especialment:

 • La raó i l’argumentació del missatge que es transmet en el vídeo.
 • La qualitat creativa del producte resultant.
 • El llenguatge utilitzat (verbal, corporal, visual…)
 • Que la creació enganxi el receptor (perquè resulti divertit, entretingut, de nobles intencions i realista, pel sentit de l’humor…)

Termini

El període de presentació de les obres comença l’1 de març i acaba el 8 de juny ales 24h.

Procediment

captura-de-pantalla-2017-02-24-a-les-19-26-04La participació és gratuïta. Els vídeos s’han d’enviar en un arxiu via https://wetransfer.com a l’adreça fortpienc@assemblea.cat  indicant un pseudònim en el cos del missatge. Els finalistes del concurs seran contactats via correu electrònic a la mateixa adreça des d’on s’hagi enviat el vídeo.

Jurat

El jurat estarà format per un número imparell de persones preferiblement corresponents als perfils aquí descrits:

 • Professional de la imatge i la comunicació
 • Actor/actriu
 • Professor TIC d’institut de batxillerat
 • Representant de l’ANC
 • Professional de les arts i les lletres

L’organització es reserva el dret de fer una primera tria dels vídeos si no compleixen les condicions de participació, si el contingut del vídeo no compleix les condicions legals, o si el volum de vídeos rebuts supera expectatives.

Premis

Hi haurà 10 vídeos finalistes que seran difosos i representaran les raons pel Sí a la República catalana en el referèndum de 2017.

D’entre aquests 10 finalistes, hi haurà un vídeo guanyador.

El primer premi és un iPad Air2

Vídeo guanyador

 1. El primer premi és un iPad Air2 (bescanviable pel seu preu en metàl·lic. En el cas que se’n publiqués alguna fotografia, aquesta seria bàsicament a nivell orientatiu)
 2. En el cas que es guanyi un premi, s’hauran de complir les obligacions tributàries i fiscals que corresponguin. (Llegir l’annex 1)

Entrega dels premis

 1. Una vegada finalitzat el concurs, l’equip de l’ANC es posarà en contacte amb els finalistes i amb el guanyador a través del correu electrònic que els participants hagin facilitat.
 2. L’ANC enviarà al guanyador el document d’acceptació del premi, el qual s’haurà de retornar a l’ANC acceptant les seves condicions. Si el guanyador fos un menor d’edat, l’autorització haurà d’estar firmada pel seu pare, mare o representant legal.
 3. Els organitzadors del concurs estaran facultats a sol·licitar al guanyador la informació complementària que fos necessària i pertinent per poder fer efectiu el premi.
 4. En el cas que no es procedís a l’acceptació del premi o no s’enviés la informació sol·licitada en el termini sol·licitat pel programa, si és possible aquest passaria al següent participant finalista o en últim cas podria declarar-se desert. En tot cas, el termini màxim de recollida de premis serà de tres mesos.
 5. Per causes excepcionals, l’ANC podrà canviar el premi objecte de l’acció de participació per un altre similar i del mateix import econòmic. En aquest cas, informarà convenientment als participants dels motius dels canvis.
 6. Per poder lliurar el premi al guanyador, aquest haurà de signar el document d’acceptació. Si és menor d’edat, ho haurà de fer també el seu representant legal.

Resolució

La resolució del Premi es farà pública el 30 de maig del 2017. El guanyador/a s’anunciarà al bloc i a les xarxes socials de ANC Fort Pienc (fpxi.wordpress.com)

Cessió de drets de propietat intel·lectual. Drets d’imatge

L’enviament d’un vídeo implica la cessió dels drets de propietat intel·lectual a l’ANC en els termes que s’estipulen a l’annex 3.

Tot el material que els participants ens enviïn haurà de complir les condicions que es detallen a l’Annex 2. En tot cas, el participant és l’únic responsable de les vulneracions de drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets d’imatge de tercers segons s’estipula a l’Annex 2.

Condicions per acceptar els continguts enviats

Els continguts enviats pels participants hauran de complir amb la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris amb les normes de conducta i estil i amb els bons costums i l’ordre públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació de documents són les següents:

 • Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació.
 • No s’acceptaran documents que incitin a la violència de cap tipus.
 • Els continguts enviats no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin i, en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que hi hagi fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.
 • No s’acceptaran documents que atemptin contra grups o col·lectius.
 • Amb caràcter general, per poder participar els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.
 • En el vídeo no hi poden aparèixer en cap cas menors d’edat.
 • No s’acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.

Tractament de la informació personal 

Llegir Annex 4).

Atenció al participant

L’ANC posa a la disposició dels participants el correu fortpienc@assemblea.cat per l’atenció i resolució de reclamacions derivades del concurs organitzats per l’ANC.

Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim de 3 mesos una vegada finalitzada la celebració del concurs.

Mecanisme per indicar la vulneració de drets

L’ANC farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors.

En el cas que un dels seus participants vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, l’ANC no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

D’acord amb les condicions del servei i quan l’ANC ho cregui oportú, de manera discrecional i sense necessitat de previ avís, l’ANC es reserva el dret de desqualificar els participants que infringeixin els drets de propietat intel•lectual o industrial o drets d’imatge de tercers.

Acceptació de les bases

Abans de participar-hi el participant es compromet a llegir les bases amb deteniment.

La participació en concursos promoguts per l’ANC comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.

El guanyador i finalistes del concurs, accepten expressament que el seu nom sigui publicat en els llocs web de l’ANC o en les xarxes socials on tingui presència.

Suspensió, anul·lació o ajornament del concurs

L’ANC es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar aquest concurs. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de participació dels concursos i accions de participació de l’ANC es regeixen per les lleis de l’estat espanyol.

Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat Barcelona.

Annexos

Annex 1

 1. En el cas de premis en espècie, el responsable del producte entregat serà el fabricant o distribuïdor local. Les reclamacions o queixes dels productes s’hauran de fer directament a aquestes empreses.
 2. Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l’impost sobre societats (en el cas d’entitats subjectes a aquest impost).

Annex 2: Autoria i facultats de cessió dels drets de propietat intel·lectual

Tots els participants han de complir les següents condicions:

 • El participant ha de ser el titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el vídeo i, en conseqüència, ha d’estar facultat per cedir aquests drets a l’ANC en els termes que s’indiquen en aquestes bases.
 • No es pot vulnerar en cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret que pertanyi a tercers, incloent els drets d’imatge, a l’honor i a la intimitat de les persones que puguin aparèixer en el vídeo.

Annex 2.1: Cessió dels drets d’imatge i publicació del nom i la població

Els guanyadors del concurs o els participants que enviïn continguts generats per ells per participar en el concurs autoritzen la publicació del seu nom i població en qualsevol activitat promocional relacionada amb  el concurs sense que això comporti cap tipus de remuneració.

Annex 3: Drets de Propietat intel·lectual

Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per a participar en aquest concurs comporta l’acceptació i el consentiment dels següents punts:

 • El participant en el moment de l’enviament del vídeon’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació. Aquesta cessió és exclusiva i gratuïta i no té cap limitació temporal o territorial.
 • L’ANC podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estimi més adients.
 • L’ANC podrà utilitzar els continguts en qualsevol suport i mitjà.
 • L’ANC podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.
 • La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels participants és gratuïta.

Annex 4: Protecció de dades personals

D’acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels sol·licitants  s’incorporaran en el Fitxer Campanyes, titularitat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb domicili al c/Marina, 325, 08025 de Barcelona, i es tractaran amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat establerts en aquestes bases. Els destinataris d’aquestes seran els membres de l’ANC encarregats de l’organització del concurs. Podeu exercir en tot moment, en els termes establerts en l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els fitxers, adreçant-vos a dades@assemblea.com.

%d bloggers like this: